Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

Eιδική εισφορά Αλληλεγγύης ύψους 2%Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν μπορούν να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την επιστροφή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Μετά από ενημέρωση του Συλλόγου "ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" η σχετική δικαστική διεκδίκηση κερδίθηκε πρωτόδικα δεν έχει τελεσιδικήσει όμως ακόμα.
Ο Σύλλογός μας το παρακολουθεί και θα ενημερώσει σχετικά και τους σναδέλφους μέλη του

Α Ι Τ Η Σ Η

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ: Δ.Ο.Υ .......................

ΘΕΜΑ:
<<ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΨΟΥΣ 2% ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
29 ν.3896/2011>>

ΟΝΟΜΑ: ...........................

ΕΠΩΝΥΜΟ:........................

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:....................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:......................

Τ.Κ.:..................................

Α.Φ.Μ.:..............................

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:.........................

**********************

Παρακαλώ πολύ, όπως μου επιστρέψετε άμεσα την παρακρατηθείσα από τις μηνιαίες αποδοχές μου, ειδική εισφορά Αλληλεγγύης ύψους 2% του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 καθώς και την ειδική εισφορά Αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ίδιου Νόμου που μου επιβλήθηκε παρανόμως, για τα εισοδήματα χρονικής περιόδου από 01-01-2011 έως και 31-12-2013.
Επειδή, οι ως άνω παρακρατήσεις τόσο από την μισθοδοσία μου, όσο και από την επιπρόσθετη φορολογία των ετήσιων εισοδημάτων μου είναι προδήλως παράνομες, καταχρηστικές, αντίκεινται σε διατάξεις του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου, παρακαλώ πολύ όπως μου γνωρίσετε εγγράφως τον χρόνο και τον τρόπο είσπραξης εκ μέρους μου των ανωτέρω παρακρατηθέντων αποδοχών μου.
............ ...., ..../..../.....
Ο/Η Αιτ......ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ