Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

http://www.doe.gr/014/gn280314.pdf
Oι ενέργειες, οι οποίες μπορούν να γίνουν είναι οι
εξής ανά επίπεδο:
(Α) Κατ’ αρχήν η ΔΟΕ δύναται να προβεί στην προσβολή μέσω αιτήσεως
ακυρώσεως της ως άνω εγκυκλίου, επικαλούμενη το γεγονός, ότι αυτή στερείται
παντελώς νομίμου ερείσματος και έρχεται σε ευθεία αντίθεση προς την κείμενη
νομοθεσία. Φρονώ δε, ότι επιβάλλεται η αποστολή μιας εμπεριστατωμένης
αναφοράς προς τον Υπουργό με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό, προκειμένου να
υπογραμμιστεί αφενός η αντίθεση μας αλλά και σε κάθε περίπτωση να τεκμηριωθεί
η παρανομία των ενεργειών της διοικήσεως, παρέχοντας έτσι έρεισμα και στήριξη
στους εκπαιδευτικούς.
(Β) Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, που καλούνται να εκτελέσουν
μια παράνομη εντολή, οφείλουν να αναφέρουν την αντίθεση τους στην παράνομη
τούτη εντολή. Πρέπει δε να καταστεί σαφές, ότι η εκτέλεση παρανόμων εντολών εκ
μέρους τους χωρίς δήλωση της αντίθεσης τους δεν τους απαλλάσσει από
(προσωπικές και υπηρεσιακές) ευθύνες.
(Γ) Οι εκπαιδευτικοί, που θα οριστούν στις ομάδες έργου, δικαιούνται: (α)
να αναφέρουν την αντίθεση τους στην ως άνω παράνομη σύσταση των ομάδων
έργου είτε ατομικά είτε με πρακτικά του συλλόγου διδασκόντων (β) να αρνηθούν
να παρέχουν έργο εκτός του ωραρίου εργασίας τους. Σε κάθε περίπτωση, είναι
εξαιρετικά αμφίβολη η δυνατότητα ολοκλήρωσης των πολύπλοκων διαδικασιών
της αυτοαξιολόγησης, με ομάδες έργου, που θα λειτουργούν εντός ωραρίου,
πράγμα, που στην πράξη αποδυναμώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του
Υπουργείου.
(Δ) Τέλος, πρέπει να καταστεί σαφές, ότι κάθε παράνομη ενέργεια, που
γίνεται στα πλαίσια μιας συνολικής διαδικασίας, οδηγεί σε ακυρότητα αυτής
συνολικά. Συνεπώς, η παράνομη συγκρότηση ομάδων έργου, αποτελεί νομικό
έρεισμα για την ακύρωση του συνόλου των διαδικασιών, που στηρίζονται σε αυτήν.
Παραμένω στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,

 Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα
 Νομική Σύμβουλος Δ.Ο.Ε

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ